شب چک

( شَبِ چَک )
{ شَبے + چَک }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - شب برات۔