شب تاریک

( شَبِ تارِیک )
{ شَبے + تا + رِیک }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - اندھیری رات، تاریک شب۔