شاہد بازاز

( شاہِدِ بازاز )
{ شا + ہِدے + با + زار }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بازاری معشوق، طوائف۔