سیاست گر

( سِیاسَت گَر )
{ سِیا + سَت + گَر }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - خون ریز، ظالم، سفاک۔