سی[2]

( سی[2] )
{ سی }
( فارسی )

تفصیلات


حرف تشبیہ
١ - ساکی تانیث، مانند، مِثل، نظیر، مشابہ۔