سیاہ بختی

( سِیاہ بَخْتی )
{ سِیاہ + بَخ + تی }

تفصیلات


اسم مجرد
١ - بدقسمتی، بدنصیبی۔