نالہ و زاری

( نالَہ و زاری )
{ نا + لَہ + او (و مجہول) + زا + ری }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نالَہ و بُکا، رونا پیٹنا، گریہ و زاری، فریاد و فُغاں۔