نالا[2]

( نالا[2] )
{ نا + لا }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - فریاد۔