نام و نمود

( نام و نُمُود )
{ نا + مو (و مجہول) + نُمُود }
( فارسی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - عزت، آبرو۔