نام و ننگ

( نام و نَنْگ )
{ نا + مو (و مجہول) + نَنْگ (ن غنہ) }

تفصیلات


اسم مجرد
١ - عزت، آبرو۔