نام نہادی

( نام نِہادی )
{ نام + نِہا + دی }

تفصیلات


صفت نسبتی
١ - نام نہاد، جعلی، مصنوعی۔