نام والا

( نام والا )
{ نام + وا + لا }

تفصیلات


صفت نسبتی
١ - مشہور، نیک نام؛ معروف۔