نام و نسب

( نام و نَسَب )
{ نا + مو (و مجہول) + نَسَب }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - اصل نسل، خاندان، ذات، بنیاد۔