نام پرداز

( نامْ پَرْداز )
{ نام + پَر + داز }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نامور، مشہور۔