نامی گرامی

( نامی گِرامی )
{ نا + می + گِرا + می }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مشہور، معروف، جانا بوجھا؛ نہایت تعظیم والا، معزز۔