نان و نمک

( نان و نَمَک )
{ نا + نو (و مجہول) + نَمَک }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - نان نمک، سادہ۔