مور بال دار

( مورِ بال دار )
{ مو (و مجہول) + رے + بال + دار }
( فارسی )

تفصیلات


اسم معرفہ
١ - پردار چیونٹی۔