موذی گری

( مُوذی گَری )
{ مُو + ذی + گَری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ایذا رسانی، موذی پنا، تکلیف دہی۔