موذی بیماری

( مُوذی بِیماری )
{ مُو + ذی + بی + ما + ری }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - جان لیوا مرض، خطرناک بیماری۔