شتر دلی

( شُتَر دِلی )
{ شُتَر + دِلی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - بزدلی، نامردی، کم ہمتی۔