مزاج دار

( مِزاج دار )
{ مِزاج + دار }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - دماغ دار، مغرور، خودپسند، نازک طبع۔