نشاط آہنگ

( نِشاط آہَنْگ )
{ نِشاط + آ + ہَنْگ }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بہت خوش، مسرور، شاد، سرور انگیز۔