نشاط مزاجی

( نِشاطِ مِزاجی )
{ نِشا + طے + مِزا + جی }
( عربی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - خوش طبع ہونا، خوش دلی، خوش طبعی۔