نشان خاطر

( نِشان خاطِر )
{ نِشان + خا + طِر }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - اطمینان، تسلی، دل جمعی۔