نشان سازی

( نِشان سازی )
{ نِشان + سا + زی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - علامت سازی، نمائندگی۔