نشست و برخاست

( نِشِسْت و بَرْخاسْت )
{ نِشِس + تو (و مجہول) + بَر + خاسْت }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - اٹھنا بیٹھنا۔