سیماب وشی

( سِیماب وَشی )
{ سی + ماب + وَشی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - سیماب کی سی کیفیت و حالت، بے چینی۔