سیمابی باد پیما

( سِیمابی باد پَیما )
{ سی + ما + بی + باد + پَے (ی لین) + ما }
( فارسی )

تفصیلات


اسم معرفہ
١ - (کیمیا) پارے دار مقیاس الہوا۔