سیماب خو

( سِیماب خُو )
{ سی + ماب + خُو }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - شوخ، چنچل۔