سینٹرل

( سینْٹَرَل )
{ سینْٹ (ی مجہول) + رَل }
( انگریزی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مرکزی، درمیانی، متوسط۔
  • Centeral