سینہ افگار

( سِینَہ اَفْگار )
{ سی + نَہ + اَف + گار }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - غمگین، رنجیدہ، دکھی، (مجازاً) عاشق۔