سینہ افگاری

( سِینَہ اَفْگاری )
{ سی + نَہ + اَف + گا + ری }
( فارسی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - رنج، غم، افسوس۔