سیہ کار

( سِیَہ کار )
{ سِیَہ + کار }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - سیاہ کار، گنہگار، بدعمل، بدکار، فاسق و فاجر۔