سیہ روزی

( سِیَہ روزی )
{ سِیَہ + رو (و مجہول) + زی }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - سیاہ روزی، بدنصیبی۔