خانۂ عیش

( خانَۂِ عَیش )
{ خا + نَہ + اے + عَیش (ی لین) }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خوش قسمتی، خوش نصیبی، آسائش و آرام۔