خدا گوئی

( خُدا گوئی )
{ خُدا + گو (و مجہول) + ای }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - حق بات کہنا۔