خالی خولی

( خالی خُولی )
{ خا + لی + خُو + لی }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - صرف، محض، فقط۔