خالی ہاتھ

( خالی ہاتھ )
{ خا + لی + ہاتھ }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مفلس، نادار، تہی دست۔