فلان

( فَلان )
{ فَلان }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - مقصد فرج۔