فکر آلود

( فِکْر آلُود )
{ فِکْر + آ + لُود }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - فکرمند، متفکر، غمگین، ملول۔