فکر خیزی

( فِکْر خیزی )
{ فِکْر + خے + زی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - فکرمندی، تردد۔