خوش باطن

( خوش باطِن )
{ خُش (و معدولہ) + با + طِن }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نیک سیرت، نیک دل، نیک نفس، نیک طبع، پاک باطن۔