خوش باوری

( خوش باوَری )
{ خُش (و معدولہ) + با + وَری }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - شیخی آمیز، کبرآلود، پُرغرور۔