خوش پرکار

( خوش پُرکار )
{ خُش (و معدولہ) + پُر + کار }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - حسین و جمیل، سڈول، خوش وضع۔