خوش پسند

( خوش پَسَنْد )
{ خُش (و معدولہ) + پَسَنْد }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوش مذاق، خوش نظر، خوش ذوق۔