خلاف قیاسی

( خِلافِ قِیاسی )
{ خِلا + فے + قِیا + سی }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - عدم احتمال، بے ضابطگی، بے قاعدگی۔