مطلب خیز

( مَطْلَب خیز )
{ مَط + لَب + خیز (یائے مجہول) }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - معنی خیز، بامعنی، با مقصد (مجازاً) کار آمد۔