مطلب دلی

( مَطْلَبِ دِلی )
{ مَط + لَبے + دِلی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دلی مراد، اصلی مدعا، مقصد اصل۔