شبد شاستر

( شَبْد شاسْتَر )
{ شَبْد + شاس + تَر }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - لسانیات، قواعدِ زبان، علم صرف و نحو۔