شراب نوشی

( شَراب نوشی )
{ شَراب + نو (و مجہول) + شی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - شراب پینا، مے خواری۔